Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.01.09

Küldetésnyilatkozat

 

 A Heréd Községi Könyvtár, mint a község nyilvános közkönyvtára és az országos könyvtári rendszer tagja, feladatának tekinti, hogy a település és vonzáskörzete lakói számára biztosítsa a kultúrához, az információhoz és a tudáshoz való hozzáférést. Szolgáltatásait igyekszik a használói igényeket figyelembe véve, a lehetőségeihez mérten, minőségi ellátásra törekedve biztosítani.

 

Támogatja:

u  az írni és olvasni tudás fejlesztését,

u  az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,

u  a kulturális értékek közvetítését,

u  a szabadidő hasznos eltöltését.

 

Kiemelten segíti:

u  a település és vonzáskörzete lakóinak információhoz jutását, ezzel az esélyegyenlőség növelését;

u  az információs írástudás gyarapodását használói körében;

u  az alap- és középfokú, valamint a felsőoktatás és az iskolán kívüli szakképzés résztvevőinek tanulmányait.

 

Céljai megvalósítása érdekében:

u  állományát folyamatosan fejleszti és feltárja;

u  a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazására, az elektronikus információkhoz való hozzáférés biztosítására, az internet-használat segítésére;

u  ismeretterjesztő tevékenységet folytat, előadásaival, rendezvényeivel bekapcsolódik a település kulturális életébe;

u  a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja, bővíti a könyvtár szolgáltatásait;

u  kapcsolatot épít és tart fenn a település oktatási és kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel;

u  részt vesz a kistérségi, megyei könyvtári életben, közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait és dokumentumait az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer aktív tagjaként.

 

A könyvtár a fenntartó önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy kultúraközvetítő tevékenységével, szolgáltatásaival és munkatársai szaktudásával a fenti célok megvalósítását szolgálja.

 


 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelkezése alapján a községi könyvtárban a könyvtárhasználat feltételei a következők:

A könyvtárba látogatót beiratkozás nélkül illetik meg a következő alapszolgáltatások:

Ø könyvtárlátogatás,

Ø információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 

Beiratkozáshoz kötött az alábbi szolgáltatások igénybevétele:

Ø könyvkölcsönzés,

Ø a dokumentumok helyben használata,

Ø könyvtárközi kölcsönzés,

Ø Internet használata

 

A beiratkozáshoz személyi igazolvány, illetve diákigazolvány szükséges.

A beiratkozott olvasók a könyvtár minden szolgáltatását igénybe vehetik.

 

A könyvek kölcsönzési időtartama 1 hónap, amely egy alkalommal meghosszabítható. Az ismételt kikölcsönzés ebben az esetben is csak visszavétel (bemutatás) után lehetséges.

 

Egy alkalommal legfeljebb 6 könyvet lehet kölcsönözni.

 

A késedelmes olvasókat a könyvtár levélben szólítja fel tartozásuk rendezésére. Először a kölcsönzési idő lejártát jelző figyelmeztetést küld ki a könyvtár, ha erre nem hozza vissza az olvasó a kikölcsönzött műveket, akkor a következő felszólító a művek részletes felsorolását is tartalmazza. Ezt követő utolsó levélben a könyvtár közli az olvasóval tartozásának összegét.

 

Az elveszett dokumentumok összegét az olvasó köteles megtéríteni.

 

A térített összeg eltérhet a mű leltári árától, mert a mindenkori gyűjteményi értéket – azt az összeget, amennyiért a könyvet pótolni lehet – kell téríteni.

Ez az összeg akár a mű fénymásolásának díja is lehet.

 

A kézikönyvtárban elhelyezett művek csak helyben használhatók.

 

A gyűjteményünkben nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján kérjük meg olvasóinknak. Az így kapott dokumentumok használati szabályait a küldő könyvtár szabja meg.

 

 

A könyvről, folyóiratról kérésre – térítés ellenében, a technikai feltételek meglétét követően – másolatot készítünk. A térítés a fénymásoló berendezés üzemelési költsége alapján kerül mindenkor megállapításra.

Azt az olvasót, aki a könyvtárhasználat szabályait nem tartja be, illetve kárt okoz a könyvtárnak, az intézmény vezetője kizárhatja a használatból. Súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet.

 

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket az olvasók az intézmény vezetőjének szóban, vagy írásba jelezhetik.

 

A könyvtár nyitva tartása:

                                               Kedd:        14.00-19.00

                                               Szerda:        8.00-16.00

                                               Péntek:     12.00-18.00

                                               Szombat:    9.00-13.00